Đẩy mạnh học Bác, đưa Hải Phòng sớm trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại
Cập nhật lúc17:11, Chủ Nhật, 27/03/2016 (GMT+7)

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa 11) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) được các cấp ủy Đảng, chính quyền  các đơn vị, địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh xây dựng hệ thống chính trị thành phố; góp phần từng bước phấn đấu xây dựng Hải Phòng sớm trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao hoa và bằng chứng nhận tặng các cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.         Ảnh: Ngọc Thụy

Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao hoa và bằng chứng nhận tặng các cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ảnh: Ngọc Thụy

 
Nhận thức sâu sắc, nghiêm túc trước một chủ trương lớn của Đảng, Ban Thường vụ Thành uỷ cụ thể hóa Chỉ thị 03-CT/TU của Bộ Chính trị bằng Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 10-10-2011 về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; xác định rõ nội dung, lộ trình triển khai và phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện. Trên cơ sở Kế hoạch toàn khoá, các cấp uỷ Đảng bổ sung, đưa vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, chương trình công tác hằng năm và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Chỉ thị, học tập các chuyên đề hằng năm từ thành phố đến cơ sở được chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc, đối với cấp thành phố và quận, huyện được triển khai đến cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên các cấp, đối với các tổ chức cơ sở đảng được triển khai đến cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại cơ sở và quần chúng Nhân dân ở địa phương. Tại các chi bộ, đoàn thể, cán bộ đoàn viên, hội viên được tổ chức thảo luận về chuyên đề, viết thu hoạch và đăng ký, lựa chọn những việc “làm theo” Bác. Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy hướng dẫn các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “Ngắn gọn - thiết thực - dễ hiểu - dễ nhớ- dễ thực hiện - dễ kiểm tra, giám sát”. 
 
Đến nay, hầu hết các địa phương, đơn vị hình thành những nội dung chủ yếu về giá trị chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, gắn với quy định những điều đảng viên không được làm, các quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng chống tham nhũng, Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ban hành các quy định, quy chế nội bộ bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức để cán bộ, công chức kê khai tài sản, ký cam kết thực hiện … Kết quả của việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng đã dần tạo thói quen suy nghĩ tích cực, ý thức tự giác và nền nếp trong hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức nhiều cơ quan hành chính. Những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu từng bước được khắc phục. Nhiều mô hình, cách làm mới đã xuất hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội thành phố. 
 
Việc “làm theo” tấm gương đạo dức của Bác đã có chuyển biến tích cực; gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 
 
Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành uỷ, cấp uỷ các cấp khẩn trương xây dựng kế hoạch; xác định lộ trình cụ thể giải quyết dứt điểm những vấn đề trọng tâm, cấp bách, bức xúc được chỉ ra trong quá trình kiểm điểm. 
 
Việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tích cực; hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động và cùng với các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; người dân ở nhiều địa phương trong toàn thành phố tích cực hiến đất, tự giải phóng mặt bằng, đóng góp công sức, tiền của để chỉnh trang, nâng cấp đường giao thông nông thôn, công trình công cộng. 
 
Công tác cải cách thủ tục hành chính được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện toàn diện và có trọng tâm. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội có  nhiều chuyển biến rõ nét. 
 
Về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm chỉ đạo; góp phần từng bước hình thành một lớp thanh niên Hải Phòng trong thời đại mới có lý tưởng sống, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; tạo môi trường rèn luyện thuận lợi để bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố.
 
Công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai đồng bộ, với hình thức đa dạng, phong phú. Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên định hướng tuyên truyền về các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động của các cơ quan báo chí, các hoạt động văn hóa văn nghệ và đội ngũ báo cáo viên các cấp; nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội tiếp tục được tuyên truyền, nhân rộng đã tạo ấn tượng và dư luận tốt về việc thực hiện Chỉ thị trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, nhân dịp Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Bác, 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy biên soạn và phát hành Cuốn sách “Hải Phòng làm theo lời dạy của  Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đây “là cuốn sách quý, góp phần giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố, đặc biệt là thế hệ trẻ”.
 
Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được coi trọng, kịp thời phát hiện mô hình, điển hình tiên tiến để nhân rộng và bổ khuyết khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị. 
 
Công tác cán bộ được triển khai thực hiện khá chủ động, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, đúng quan điểm, mục tiêu chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 
Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới 
 
Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên và của mỗi người dân. Kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, tập trung  cao xây dựng nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Lựa chọn những nội dung cụ thể, thiết thực trong chuyên đề năm 2015 và các năm trước đây sát với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm công tác của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để đưa vào sinh hoạt chuyên đề, cụ thể hoá các quy định chung, phù hợp với thực tế, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; bổ sung chương trình, kế hoạch làm việc của mỗi tổ chức, cá nhân, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, tránh hình thức. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa 11); nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, yếu kém, mang lại niềm tin trong nhân dân.
 
Tổ chức trao đổi, tọa đàm gắn với biểu dương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11) và Chương trình Hành động số 33-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Các địa phương, đơn vị có vinh dự được Bác về thăm, làm việc lúc sinh thời, cần có hình thức tuyên truyền, kỷ niệm thiết thực, phù hợp. Bộ phận giúp việc thành phố tham mưu với Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo có hình thức phù hợp để  tổ chức một chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ từ Pháp trở về thăm nước qua bến Ngự-lần đầu tiên Người thăm Hải Phòng (20-10-1946-20-10-2016).
 
Tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và văn học nghệ thuật. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm cho mỗi cơ quan, đơn vị luôn trong sạch, tin cậy về chính trị, bảo vệ được đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Đồng thời, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, không để tác động tiêu cực của đời sống xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị; mặt khác, tích cực triển khai nhiều biện pháp, kiên quyết đấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.
 
Thực hiện nghiêm các Quyết định của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp thu góp ý kiến của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân thành phố tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; về thực hiện Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân.
 
Nguyễn Hữu Doãn
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy,
Kiêm Trưởng bộ phận giúp việc Ban Thường vụ về thực hiện Chỉ thị 03

 

.