Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Cập nhật lúc10:13, Thứ Bảy, 31/12/2016 (GMT+7)

 (Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 3-12-2015 của UBND thành phố Hải Phòng)

 

UBND thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13-11-2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự ngày 19-6-2009;

Căn cứ Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

Căn cứ Công văn số 2592/BTNMT-TCMT ngày 29-6-2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc áp dụng Điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1847/STNMT-BVMT ngày 19-10-2015,

Quyết định

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TM. UBND thành phố KT. Chủ tịch

Phó chủ tịch Đỗ Trung Thoại

 

KẾ HOẠCH

 

Tuyên truyền phòng, chống tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

(Kèm theo Quyết định số 2704/QĐ–UBND  ngày 3-12-2015 của UBND thành phố Hải Phòng)

 

Thực hiện Công văn số 2592/BTNMT-TCMT ngày 29-6-2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc áp dụng Điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2009; UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trên địa bàn thành phố, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; không tiến hành bán đấu giá, phát mại đối với tang vật là các loài động vật hoặc sản phẩm của loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị thu giữ trong các vụ vi phạm pháp luật có liên quan;

- Ngăn chặn các hành vi săn bắn, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng bất hợp pháp các loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

2. Yêu cầu

- Phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về bảo vệ các loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trên địa bàn thành phố;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với sự tham gia tích cực, trách nhiệm cao của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện;

- Tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm với sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

- Tuyên truyền khuyến cáo các sở, ban, ngành, địa phương không tiến hành bán đấu giá, phát mại đối với tang vật là các loài động vật hoặc sảnphẩmcủa loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị thu giữ trong các vụ vi phạm pháp luật có liên quan.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương thực thi pháp luật vận dụng và xử lý tang vật theo quy định tại Nghịđịnh160/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

+ Đối với các cá thể còn sống chỉ được phép tái thả lại nơi sinh sống tự nhiên phù hợp hoặc chuyển giao cho các Trung tâm cứu hộ nếu ốm yếu hoặc bị thương;

+ Đối với các cá thể chết trong quá trình cứu hộ sẽ được chuyển giao cho cơ quan khoa học, cơ sở đào tạo, giáo dục môi trường, bảo tàng chuyên ngành để nghiên cứu, lưu giữ, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng hoặc tiêu hủyđối vớicác cá thể bị chết do bệnh dịch hoặc không thể xử lý được bằng biện pháp nói trên.

- Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, đặc biệt tập trung đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan có liên quan đến việc đấu giá, phát mại tang vật là các loài động vật hoặc sảnphẩmcủa loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; nhân dân sinh sống gần các khu vực: Vườn Quốc gia Cát Bà, khu bảo tồn biển Bạch Long Vỹ, các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố.

- Tuyên truyền về nội dung Điều 190 của Bộ luật hình sự năm 2009 về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể như sau:

+ Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

+ Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: Có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm; săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm; gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

+  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

- Việc tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau như: Phối hợp với các cơ quan phát thanh, truyền hình để xây dựng các bản tin, chuyên mục phù hợp để tuyên truyền, quảng bá đến mọi đối tượng trong xã hội; thông qua các nhiệm vụ chuyên môn, các phương tiện truyền thông của thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở; lồng ghép với các kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của các ngành lĩnh vực và địa phương; vận dụng cổng thông tin điện tử của các sở/ngành, địa phương để đăng tải nội dung Điều 190, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2009; Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ; biên soạn, in ấn và phát hành tờ rơi, tranh tuyên truyền về quản lý, bảo vệ động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo vệ.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, và địa phương có liên quan tổ chức, triển khai, thực hiện nội dung Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 30-11 hằng năm;

- Tuyên truyền khuyến cáo các sở, ban, ngành, và địa phương không tiến hành bán đấu giá, phát mại đối với tang vật là các loài động vật hoặc sảnphẩmcủa loài động vật thộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị thu giữ trong các vụ vi phạm pháp luật có liên quan;

- Chỉ đạo Chị cục Kiểm lâm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cấp phép các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn;

- Tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã: Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Nghị định 65/2010/NĐ-CP ngày 11-6-2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học, Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12-11-2013 về tiêu chí xác định loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

3. Sở Tư pháp

Chủ trì cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan triển khai, áp dụng đúng quy định tại Điều 190, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009 đối với các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ.

4. Sở Công Thương

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường phối hợp Chi cục Kiểm lâm và các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát các địa điểm kinh doanh, các trục đường giao thông, các khu dân cư để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về mua, bán, vận chuyển, gây nuôi, chế biến động vật hoang dã.

5. Công an thành phố

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện tổ chức nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xác minh làm rõ đường dây khai thác, nuôi, nhốt, mua, bán, vận chuyển trái phép các loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng trong việc điều tra, xác minh làm rõ, xử lý những vụ việc buôn bán, vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm trái phép hoặc chống người thi hành công vụ.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, hệ thống cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống đài truyền thanh quận, huyện, xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và bảo tồn động vật nguy cấp, quý, hiếm để người dân biết, thực hiện; đặc biệt là tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

- Tăng cường công tác ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ trái phép đối với động vật hoang dã.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao nhận thực, trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong công tác bảo vệ động vật hoang dã nói chung và động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nói riêng.

8. Sở Tài chính

Hằng năm, căn cứ khả năng Ngân sách, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch theo đúng quy định hiện hành.

9. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính  trị - xã hội tham gia công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

10. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu các loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; phát hiện, ngăn ngừa hoạt động vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

11. Bộ Tư lệnh Vùng 1 Cảnh sát Biển

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh chống các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép trên biển các động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng

Tăng cường thời lượng đưa tin những điển hình tốt trong công tác đấu tranh, bảo vệ các loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; tích cực phát hiện và lên án mạnh mẽ những hành vi, việc làm trái quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; tích cực tham gia các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

13. UBND các quận, huyện

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về săn, bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi, nhốt, giết mổ, kinh doanh các loài động vật hoang dã và sản phẩm của chúng, trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm Điều 190, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2009.

- Tăng cường, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và bảo tồn động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đến mọi tầng lớp nhân dân; trong đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành các quy định về mua bán, tiêu thụ, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu các loài động vật hoang dã nguy cấp, quí, hiếm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các quận/huyện khẩn trương triển khai, quán triệt thực hiện các nội dung của Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ hằng năm báo cáo về tình hình tổ chức triển khai thực hiện, gửi Sở tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30-11 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh kịp thời báo cáo UBND thành phố.

 

               TM. UBND thành phố KT. Chủ tịch

Phó chủ tịch Đỗ Trung Thoại

 

 

 

.