Chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
Cập nhật lúc10:03, Thứ Ba, 11/04/2017 (GMT+7)

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 nhấn mạnh công tác xây dựng đảng về đạo đức là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016-2020: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức là gốc của người cách mạng. Như vậy, vấn đề đạo đức của đảng viên và xây dựng đạo đức trong Đảng phải coi là vấn đề rất quan trọng, phải được quan tâm đúng mức trong mọi giai đoạn cách mạng.

 

Thực tế hiện nay, nền kinh tế thị trường tác động tích cực lẫn tiêu cực vào đời sống xã hội nói chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống bộc lộ ở một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả cấp cao. Tham nhũng trở thành quốc nạn, với những mức độ, hậu quả khác nhau. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm giảm sút niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng, đe dọa tới sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

 

Là đảng viên 50 tuổi Đảng, luôn mong muốn “Đảng là đạo đức, Đảng là văn minh” tôi xin nêu một số nội dung cần quan tâm. Trước hết, phải đặt vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức trong nội dung, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để xây dựng xã hội mới, không chỉ quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật mà xao nhãng việc xây dựng nền tảng đạo đức, tinh thần, văn hóa xã hội. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức phải thường xuyên, quy định thành trách nhiệm của cấp ủy Đảng các cấp, tạo chuyển biến thực sự trong Đảng, đủ sức phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cùng với đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân phải trở thành nhu cầu văn hóa, phải có nhận thức đúng, toàn diện về di sản Hồ Chí Minh gắn liền với tư tưởng đạo đức và phong cách của Người.

 

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh không quên căn dặn "mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư". Để "giữ gìn Đảng ta thật trong sạch", "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân", "Đảng cần phải chăm lo giáo dụcđạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng và coi đó là "một việc hết sức quan trọng và rất cần thiết". Do đó, xây dựng Đảng về đạo đức cần chú trọng sự kết hợp giữa giáo dục nhận thức với rèn luyện lập trường quan điểm, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, tình cảm cách mạng trong sáng, hình thành niềm tin khoa học và thực hành đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong từng tổ chức đảng và trong toàn Đảng; đề cao trách nhiệm chính trị và đạo đức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đoàn thể. Xây dựng Đảng về đạo đức gắn liền với xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức thông qua thực hành đạo đức, dân chủ trong toàn đảng, tự phê bình và phê bình, thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân về xây dựng Đảng, đồng thời thực hiện sự giám sát, kiểm tra của quần chúng nhân dân đối với tổ chức đảng và các cán bộ, đảng viên.

 

Đào Văn Thịnh

(Phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) 

.