Huyện An Dương
Xốc lại công tác cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của tổ chức, công dân
Cập nhật lúc09:59, Thứ Ba, 11/07/2017 (GMT+7)

Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016  của UBND thành phố, huyện An Dương là địa phương ở vị trí cuối bảng. Đây là vấn đề được lãnh đạo huyện An Dương đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các ngành, phòng, ban chức năng, các xã, thị trấn nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh những khâu yếu, đề ra nhiều giải pháp trong 6 tháng cuối năm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC ở địa phương, cải thiện vị trí xếp hạng.

 

Tập trung rà soát, chấn chỉnh các khâu yếu

 

Theo Phòng Nội vụ huyện An Dương, một trong những khâu yếu được chỉ ra thời gian qua là công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm tạo chuyển biến nhận thức xã hội về công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế, chưa thực sự huy động các cá nhân, tổ chức tham gia tích cực. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại huyện và các xã, thị trấn thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực đất đai chưa bảo đảm trình tự thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Công tác xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính còn kéo dài, nhất là các lĩnh vực liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai, xây dựng; còn có biểu hiện phiền hà sách nhiễu trong một số lĩnh vực đất đai, xây dựng. Mặt khác, trụ sở làm việc và cơ sở vật chất phục vụ CCHC, nhất là hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại một số xã, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu CCHC hiện đại, chuyên trách, độc lập. Biên chế công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” tại huyện, xã, thị trấn còn kiêm nhiệm và chế độ chính sách đãi ngộ còn hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng thực thi công vụ. Thêm vào đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền, của các đơn vị, cơ quan, UBND các xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến việc triển khai thực hiện CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao.

 

Ngoài ra, kinh phí ngân sách huyện và các xã, thị trấn phục vụ công tác CCHC chưa được quan tâm đúng mức. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính còn chậm.

 

Quyết liệt cải cách, tạo chuyển biến

 

 

Nhằm khắc phục triệt để những hạn chế trong lĩnh vực CCHC, thời gian tới huyện An Dương tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác CCHC ở địa phương.

 

Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng được huyện An Dương tập trung chỉ đạo các cấp, ngành địa phương thực hiện là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cao Nghị quyết 63 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Chỉ thị số 18 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu chất lượng trên tinh thần CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu tập thể, cơ quan, đơn vị. Huyện An Dương cũng tập trung cao đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, gắn tăng cường đổi mới việc thực hiện cơ chế lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức. Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37 của Chính phủ quy định tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Nhằm tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, huyện tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả cao bộ chỉ số CCHC do UBND thành phố, huyện ban hành. Một giải pháp quan trọng khác là tập trung xây dựng, triển khai tốt cơ chế “một cửa” tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả hành chính huyện theo hướng độc lập, chuyên trách, công bố các thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử để người dân, tổ chức biết và thực hiện; mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Huyện tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ trực tiếp giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận “một cửa”; yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ cũng như văn hóa ứng xử trong giao tiếp. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có biểu hiện phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ. Cùng với việc tổ chức tuyển dụng viên chức, công chức huyện và xã, thị trấn năm 2017; huyện xây dựng Đề án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị để bố trí cán bộ phù hợp yêu cầu công việc.

 

Để công tác CCHC ở huyện An Dương thời gian tới chuyển biến tích cực, bên cạnh sự nỗ lực của địa phương, huyện đề nghị UBND thành phố bảo đảm nguồn kinh phí trong triển khai thực hiện danh mục các nhiệm vụ hành chính của thành phố giao; bổ sung biên chế và chế độ phụ cấp cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận “một cửa” UBND huyện và các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện, xã, thị trấn.

 

Được biết, ngay trong tháng 7 này, huyện An Dương triển khai Kế hoạch số 88 và thành lập các đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác CCHC và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu địa phương, đơn vị tới UBND các xã, thị trấn, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. Huyện An Dương cũng thực hiện kiểm tra đột xuất về thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện rà soát, thống kê các công việc do UBND thành phố, UBND huyện giao các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay đang tồn đọng, chậm trễ, chưa giải quyết. Kết quả kiểm tra là cơ sở đánh giá việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức, người đứng đầu địa phương, đơn vị; là cơ sở để UBND huyện xem xét, đánh giá, khen thưởng thi đua cuối năm; đồng thời có biện pháp chấn chỉnh tình trạng chậm triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, rút ra những vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC, thực thi công vụ tại địa phương, đơn vị.

 

 

Bài và ảnh: Tiến Đạt

.