NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2016
Cập nhật lúc10:51, Thứ Bảy, 29/07/2017 (GMT+7)
* (Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 20-7-2017 của HĐND thành phố)
 

Hội đồng nhân dân THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHOÁ 15, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16-12-2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 18-12-2015 của HĐND thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2016;

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 7-7-2016 của UBND thành phố về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2016 như sau:

1.Tổng thu ngân sách nhà nước (không kể chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương): 63.874.740.635.774 đồng. Trong đó:

- Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: 40.210.242.083.967 đồng.

- Thu nội địa: 17.030.971.624.279 đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

21.902.908.441.970 đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

21.873.580.005.073 đồng.

4. Chênh lệch thu, chi các cấp ngân sách: 29.328.436.897 đồng.

Bao gồm:

- Ngân sách thành phố: 2.025.888.080 đồng.

- Ngân sách các quận, huyện : 10.121.352.639 đồng.

- Ngân sách các xã, phường: 17.181.196.178 đồng.

Điều 2. Giao UBND thành phố:

- Thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2016 theo quy định.

- Chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục xử lý dứt điểm đối với các khoản tạm ứng cho các công trình, dự án chậm hoàn ứng, quyết toán.

- Chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước.

- Rút kinh nghiệm, nâng chất lượng dự toán ngân sách hằng năm.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá 15, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13-7-2017.

 

CHỦ TỊCH Lê Văn Thành

 

.