Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống
Cần quyết tâm cao, có lộ trình phù hợp
Cập nhật lúc17:14, Thứ Ba, 22/08/2017 (GMT+7)

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng của Hải Phòng được Viện Lịch sử Đảng, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh kết quả, cách làm của Hải Phòng trong việc thực Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”.

 

Quang cảnh Hội thảo khoa học công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.  							    Ảnh: Duy Thính

Quang cảnh Hội thảo khoa học công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh: Duy Thính

 

- Đề nghị đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật của Hải Phòng trong thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư?

 

- Ngày 11-11-2002, Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Chỉ thị số 10 “Về tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng” và nhiều văn bản thường xuyên chỉ đạo bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực công tác lịch sử Đảng trên địa bàn thành phố.

 

Hải Phòng đi trước một bước trong cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lịch sử Đảng. Ngày 17-10-2011, Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Quyết định số 321 phê duyệt đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng”, giao Ban Tuyên giáo Thành uỷ làm chủ đầu tư. Đến tháng 12-2014, 92% tư liệu lịch sử Đảng bộ thành phố và các đảng bộ quận, huyện, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy được lưu trữ, bảo tồn dưới dạng dữ liệu điện tử; được Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trong cả nước đánh giá cao. Thực hiện giai đoạn 2 đề án, năm 2017 Ban Tuyên giáo Thành uỷ tiếp tục đưa vào kế hoạch cập nhật 16 ấn phẩm, 122 nhân vật lịch sử cách mạng, 48 di tích lịch sử kháng chiến, cách mạng được xếp hạng cấp quốc gia, thành phố và 60 hiện vật, tư liệu, hình ảnh tiêu biểu liên quan đến Đảng bộ Hải Phòng…

 

Công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm được Thành uỷ coi trọng thường xuyên. Năm 2013, Hải Phòng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư. Năm 2014, Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng” và nhiều cuộc tọa đàm khác. Ngoài ra, Thành ủy còn ban hành nhiều công văn về khai thác, lưu trữ, bảo tồn tư liệu, tổ chức thẩm định, cho ý kiến đối với hơn 80 công trình lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng, trả lời nhiều đơn, thư liên quan đến sự kiện, nhân vật lịch sử Đảng bộ địa phương…

 

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2002, Thành ủy hoàn thành việc biên soạn, xuất bản, phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng, tập 3 (1975-2000). Toàn thành phố có 13/15 quận huyện, 213/223 xã, phường, thị trấn hoàn thành biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ.

 

- Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục tryền thống cách mạng hiện nay đang có khó khăn gì thưa đồng chí? Các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới?

 

- Một trong những khó khăn trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng hiện nay là chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ làm công tác nghiên cứu, lịch sử Đảng trong hệ thống tuyên giáo cấp ủy các cấp chưa thống nhất, còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu. Thực hiện Quy định 219 của Ban Bí thư, Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trong cả nước sáp nhập Phòng lịch sử Đảng và Phòng Lý luận chính trị thành một phòng. Từ một ban tham mưu, một phòng Lịch sử Đảng, hiện công tác lịch sử Đảng chỉ còn là một bộ phận của một phòng chuyên môn, với số lượng cán bộ 1-2 người, không tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò công tác nghiên cứu lịch sử Đảng. Khó khăn thứ hai là chưa có bộ quy trình thống nhất trong công tác nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, thẩm định các công trình biên soạn lịch sử nên số lượng, chất lượng công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử phụ thuộc vào mức độ quan tâm của cấp ủy địa phương đối với công tác này. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm dành thời gian, kinh phí thỏa đáng cho công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của đơn vị, địa phương. Chưa tích cực kiểm tra, đôn đốc để công tác nghiên cứu, biên soạn thực hiện đúng kế hoạch. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của các địa phương, đơn vị thường xuyên có sự luân chuyển; nhân chứng lịch sử phần đông tuổi cao, sức yếu; công tác lưu trữ chưa được quan tâm đúng mức, tư liệu lịch sử bị thất lạc nhiều... ảnh hưởng trực tiếp đến nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống.

 

Thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu rộng hơn nữa Chỉ thị 15 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy, đề cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác lịch sử Đảng ở các cấp, ngành; yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức đúng đắn và toàn diện về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác lịch sử Đảng; phải có quyết tâm cao, kiên trì, có lộ trình phù hợp, tránh cách làm hình thức. Thành phố sẽ nâng cao chất lượng biên soạn các công trình lịch sử theo hướng chú trọng tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo, kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng qua các thời kỳ cách mạng; tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; quan tâm bố trí, đào tạo, bồi dưỡng và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, nhất là cán bộ chuyên trách, có chuyên môn được đào tạo theo hướng ổn định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của địa phương, đơn vị tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ với nhiều hình thức phong phú, sinh động, rộng khắp và phù hợp; coi trọng đổi mới phương pháp dạy và học lịch sử tại các cơ sở giáo dục, nhà trường.

 

- Trân trọng cảm ơn đồng chí !

 

Kim Oanh (thực hiện)

.