Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố khóa 15 (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Cập nhật lúc10:37, Chủ Nhật, 06/08/2017 (GMT+7)

(Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20-7-2017 của HĐND thành phố)

 

 

HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA 15, KỲ HỌP THỨ 5

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19-6-2015;

 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND số 87/2015/QH13 ngày 20-11-2015;

 

Xét Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 29-6-2017 của Thường trực HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố khóa 15 và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND thành phố,

 

           

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố khóa 15 với những nội dung sau:

 

1. HĐND thành phố giám sát tại kỳ họp

 

- Xem xét các báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và năm 2018 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố.

 

- Xem xét các báo cáo của UBND thành phố trình về: Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và năm 2018; thực hiện chủ đề năm 2018; thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng và năm 2018, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; các báo cáo khác của các cơ quan theo quy định của pháp luật; báo cáo giải trình của UBND thành phố về các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm.

 

- Thực hiện chất vấn, xem xét trả lời chất vấn và giải trình.

 

- Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.

 

- Tình hình, kết quả thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố: Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 16-7-2007 của HĐND thành phố khóa 13 về một số biện pháp cấp bách và cơ bản nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND ngày 6-5-2009 của HĐND thành phố khóa 13 về phát triển kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 20-7-2012 của HĐND thành phố khóa 14 về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 12-12-2013 của HĐND thành phố khóa 14 về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 5-5-2014 của HĐND thành phố khóa 14 về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần phục vụ trong khám, chữa bệnh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế vùng Duyên hải Bắc bộ; Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 29-3-2016 của HĐND thành phố khóa 14 thông qua Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng.

 

- Xem xét các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND thành phố.

 

- Xem xét các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành, các nghị quyết của HĐND cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND thành phố.

 

2. HĐND thành phố giám sát chuyên đề

 

2.1. Sáu tháng đầu năm 2018

 

- Việc thực hiện chính sách tái định cư và giá đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

 

2.2. Sáu tháng cuối năm 2018

 

- Tình trạng đầu tư dở dang, kéo dài của một số dự án phát triển đô thị (Dự án tuyến đường 100 m Lạch Tray – Hồ Đông; Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 sân bay Cát Bi; Dự án đường Hồ Sen – Cầu Rào 2; Dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2…).

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 

1. Căn cứ chương trình giám sát của HĐND thành phố, giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố.

 

2. Giao Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; hướng dẫn các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thành phố tổ chức hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định.

 

3. Thành lập các Đoàn giám sát của HĐND thành phố để thực hiện các chuyên đề giám sát của HĐND thành phố do 1 lãnh đạo HĐND thành phố làm Trưởng đoàn; 1 Trưởng ban HĐND thành phố làm Phó trưởng đoàn và các thành viên Đoàn giám sát là thành viên các Ban HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, một số sở, ngành thành phố, một số chuyên gia có liên quan đến lĩnh vực giám sát, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại diện Thường trực HĐND tại các địa phương nơi thực hiện giám sát.

 

Giao Chủ tịch HĐND thành phố ban hành quyết định thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố và các kế hoạch giám sát của đoàn.

 

Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố, UBND thành phố, các tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

 

Nghị quyết đã được HĐND thành phố khóa 15, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13-7-2017.

 

CHỦ TỊCH

Lê Văn Thành

.