Nghị quyết về việc thông qua dự kiến lần thứ nhất Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2018
Cập nhật lúc23:02, Thứ Ba, 08/08/2017 (GMT+7)

(Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20-7-2017 của HĐND thành phố)

 

 

HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHOÁ 15, KỲ HỌP THỨ 5

 

Căn cứ: Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19-6-2015; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18-6-2014; Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25-6-2015;

 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10-9-2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

 

Xét đề nghị của UBND thành phố tại các văn bản: Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 7-7-2017 cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2018;  Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 7-7-2017 về việc Kế hoạch đầu tư công năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua dự kiến lần thứ nhất Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2018 UBND thành phố trình tại Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 7-7-2017 (có báo cáo, bảng, biểu, phụ lục kèm theo) với nội dung chủ yếu như sau:

 

1. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2018 thực hiện theo quy định tại Nghị quyết của kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 thành phố Hải Phòng.

 

2. Dự kiến các nguồn vốn đầu tư công do thành phố quản lý là 19.481,06 tỷ đồng, gồm:

 

a) Nguồn vốn đầu tư công của thành phố là 16.024,320 tỷ đồng, gồm:

 

- Vốn từ nguồn thu nội địa hàng năm là 9.136,945 tỷ đồng.

 

- Nguồn vốn vay theo cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính, ngân sách đối với thành phố Hải Phòng là 6.787,375 tỷ đồng.

 

- Nguồn bổ sung từ vượt thu ngân sách Trung ương trên địa bàn thành phố theo cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính, ngân sách đối với thành phố Hải Phòng dự kiến là 100 tỷ đồng.

 

b) Nguồn vốn đầu tư công của Trung ương là 3.456,740 tỷ đồng sẽ phân bổ chi tiết theo danh mục dự án và mức vốn được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch, gồm:

 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (vốn trong nước) dự kiến 1.168,17 tỷ đồng.

 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ bổ sung (vốn trong nước) cho Dự án tuyến đường bộ ven biển là: 316 tỷ đồng.

 

- Vốn nước ngoài (ODA) dự kiến là 1.972,57 tỷ đồng.

 

(Chi tiết tại Phụ lục 1)

 

3. Phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2018 của thành phố:

 

Căn cứ nhu cầu đầu tư cho các chương trình, dự án của thành phố, dự kiến phương án bố trí vốn đầu tư công của thành phố năm 2018 (16.024,320 tỷ đồng) như sau:

 

a) Dự phòng 1.602,432 tỷ đồng để xử lý các vấn đề phát sinh và dự phòng trường hợp dự toán ngân sách thành phố năm 2018 không bằng mức đã dự kiến.

 

b) Dự kiến số vốn năm 2018 phân bổ chi tiết là: 14.421,888 tỷ đồng và phân bổ theo thứ tự ưu tiên như sau:

 

- Ghi chi tiền sử dụng đất: 1.620,0 tỷ đồng, tăng 20% so với dự toán năm 2017 (bằng tốc độ tăng thu nội địa).

 

- Phân cấp cho các quận, huyện: 1.664,824 tỷ đồng, tăng 10% so với số vốn phân cấp cho các quận, huyện năm 2017.

 

- Trả các khoản nợ đến hạn phải trả: 613,713 tỷ đồng.

 

- Chương trình xây dựng nông thôn mới: 720,0 tỷ đồng, để xây dựng hạ tầng nông thôn mới cho 30 xã về đích (bình quân 24 tỷ đồng/xã) theo đúng kế hoạch đã được duyệt.

 

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư: 30,0 tỷ đồng.

 

- Số vốn còn lại để bố trí cho các nhiệm vụ, dự án của thành phố năm 2018 là: 9.773,351 tỷ đồng.

 

(Chi tiết theo các Phụ lục từ 2 đến 7)

 

5. Giao UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018 như sau:

 

a) Báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương quan tâm: tăng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ cho Hải Phòng tương xứng, phù hợp với đặc thù của thành phố có hệ thống cảng quan trọng của cả nước, là địa bàn phát sinh nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, có các huyện đảo, có quy mô dân số nông thôn và diện tích khu vực nông thôn chiếm tỷ trọng lớn so với thành phố; tăng hỗ trợ đầu tư mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 10-10-2013 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 5-8-2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

b) Về tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2018: Đề nghị UBND thành phố tăng cường quản lý, điều hành thu - chi ngân sách thành phố năm 2017. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2017, kế hoạch đầu tư công năm 2017 để làm cơ sở cho việc hoàn chỉnh phương án xác định tổng nguồn đầu tư công năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu tăng thu nội địa năm 2018 của thành phố tăng 20% so với kết quả thực hiện năm 2017.

 

c) Khẩn trương chuẩn bị các thủ tục huy động các nguồn vốn vay theo Nghị định quy định một số cơ chế chính sách tài chính - ngân sách đặc thù với thành phố Hải Phòng ngay sau khi Nghị định được cấp có thẩm quyền ban hành.

 

d) Khẩn trương thực hiện việc xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đến ngày 31-10-2017 các dự án thực sự cấp bách, cấp thiết dự kiến khởi công mới năm 2018 và các năm tiếp theo.

 

đ) Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả và phân loại các dự án đã được quyết định đầu tư từ năm 2015 trở về trước, trong đó chỉ tiếp tục bố trí vốn đầu tư công của thành phố năm 2018 cho một số dự án thực sự có hiệu quả, cấp thiết, các dự án còn lại phải kiên quyết đình hoãn, không tiếp tục đầu tư, thực hiện quyết toán dự án để bố trí vốn dứt điểm hoặc hoặc phân cấp, chuyển giao cho các quận, huyện làm chủ đầu tư hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư, tiếp tục đầu tư bằng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công của thành phố.

 

e) Đề xuất, báo cáo HĐND thành phố thông qua danh mục các dự án trọng điểm của thành phố năm 2018 tại kỳ họp cuối năm.

 

g) Tập trung rà soát, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 1-1-2015.

 

h) Phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong xúc tiến đầu tư các dự án ODA mới như: Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2), cầu Nguyễn Trãi, Bệnh viện đa khoa Hải Phòng để sớm hoàn thiện thủ tục và triển khai thực hiện.

 

Điều 2. Căn cứ danh mục các dự án dự kiến khởi công mới, các dự án vận động ODA và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, giao UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai, hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để bố trí vốn đầu tư công cho các dự án này theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

 

Điều 3. Giao Thường trực HĐND thành phố cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2018 nguồn ngân sách Trung ương sau khi nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch - Đầu tư về dự thảo lần thứ nhất Kế hoạch đầu tư công năm 2018 của thành phố trước khi UBND thành phố gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính về dự thảo lần thứ hai Kế hoạch đầu tư công năm 2018 của thành phố.

 

Điều 4. Giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hải Phòng khoá 15, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13-7-2017.

                    CHỦ TỊCH

Lê Văn Thành

.