Các bộ, ngành Trung ương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Hải Phòng
Cập nhật lúc10:31, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)

Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn đã nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến, nội dung như sau:

 

Cử tri phản ánh, tuyến đê biển 3 tại huyện Tiên Lãng và tuyến đê tả Văn Úc (tại huyện An Lão) được xác định là những tuyến đê xung yếu nhất của Hải Phòng. Hiện cả hai tuyến đê này bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt cắt nhỏ hẹp, các công trình dưới đê hư hỏng, nhiều đoạn bị sạt lở, không bảo đảm an toàn khi mưa bão. Cống Rộc (xã Vinh Quang, Tiên Lãng) và các cống dưới đê của 2 tuyến đê này xây dựng đã lâu, hiện hư hỏng nghiêm trọng. Cử tri đề nghị quan tâm sớm bố trí ngân sách để triển khai thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tuyến đê biển 3; đầu tư xây dựng lại cống Rộc, xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng) và tuyến đê tả Văn Úc đã được phê duyệt.

 

Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn xin trả lời như sau:

 

Tuyến đê biển 3 thuộc huyện Tiên Lãng có nhiệm vụ bảo đảm chống bão cấp 10, triều trung bình. Tuyến đê tả Văn Úc thuộc huyện An Lão có nhiệm vụ chống lũ với mực nước lũ thiết kế tại trạm thủy văn Trung Trang là  +3,9 m. Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn (NN-PTNT) thống nhất với phản ánh với cử tri, hiện nay, nhiều khu vực đê đã bị xuống cấp; không bảo đảm cao trình, mặt cắt thiết kế chống lũ, bão. Một số cống bị hư hỏng có nguy cơ gây mất an toàn như cống Rộc, Thành Tre 2, Ba Gian… trên tuyến đê biển 3, cống Thống, Đồng Thẻo 1, Đồng Thẻo 2… trên tuyến đê tả Văn Úc đã được đánh giá hiện trạng hàng năm của Bộ NN-PTNT và UBND thành phố Hải Phòng.

 

Mặc dù nguồn kinh phí còn hạn chế, trong những năm qua, để bảo đảm an toàn chống lũ, bão; Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng dành kinh phí để đầu tư tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều thành phố Hải Phòng nói chung và các huyện An Lão, Tiên Lãng nói riêng. Từ năm 2008 đến nay đã đầu tư 307 tỷ đồng cho các tuyến đê của thành phố Hải Phòng từ nguồn ngân sách trung ương, trong đó đầu tư 51 tỷ đồng cho các tuyến đê của huyện Tiên Lãng.

 

Ngày 28-6-2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư tại Quyết định số 923/QĐ-TTg, trong đó có hỗ trợ củng cố, tu bổ các tuyến đê sông, đê biển của thành phố Hải Phòng. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trao đổi với UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Bộ NN-PTNT để báo cáo Thủ tướng Chính phủ triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đê biển 3, đê tả Văn Úc và một số cống xung yếu theo Chương trình mục tiêu nêu trên.

 

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến, nội dung như sau:

 

Đề nghị Bộ Nội vụ sớm phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc có quy định phân cấp cho các địa phương phê duyệt để thực hiện tốt việc quản lý biên chế viên chức hiện nay. Quan tâm hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt và bố trí vốn từ ngân sách Trung ương cho dự án xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh để triển khai xây dựng nhằm tạo điều kiện cho việc bảo quản tốt các tài liệu lưu trữ tại địa phương”.

 

Bộ Nội vụ xin trả lời như sau:

 

1. Về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập

a) Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10-10-2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2016, Chính phủ đã thống nhất về nguyên tắc phân cấp thẩm quyền quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác phục vụ người dân. Theo đó:

 

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ (đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp bảo đảm chi thường xuyên) được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc tăng thêm.

 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ (đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên) thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quang ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện  tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trường hợp tăng thêm số lượng người làm việc so với tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, các bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

b) Theo quy định tại Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 123/2016/NQ-CP ngày 1-9-2016 của Chính phủ quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan  ngang bộ thì bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công thức theo ngạch, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Trong thời gian tới, với trách nhiệm được giao, Bộ Nội vụ sẽ tích cực phối hợp với các bộ được giao quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ quy định tại Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 123/2016/NQ-CP nêu trên.

 

2. Về xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng

 

Căn cứ quy định của Luật Lưu trữ năm 2011; Nghị định số 77/2015/NQ-CP ngày 10-9-2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và  Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26-8-2016 của Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, trong đó có Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội các vùng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ chương trình. Mục tiêu cụ thể của Chương trình là phấn đấu đến năm 2020 “đầu tư 56 kho lưu trữ chuyên dụng cấp tỉnh, trong đó có 48 kho hỗ trợ xây dựng mới, 4 kho được hỗ trợ cải tạo và 4 kho được hỗ trợ mua sắm thiết bị bảo quản tài liệu”, đề nghị địa phương chủ động xem xét, điều chỉnh, bổ sung dự án Kho lưu trữ chuyên dụng vào danh mục dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của địa phương, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

.