Kỷ niệm trọng thể 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Cập nhật lúc22:10, Chủ Nhật, 05/11/2017 (GMT+7)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lê-nin

 

Sáng 5-11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2017).

 

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, tướng lĩnh quân đội; Đại sứ và nhân viên Đại sứ quán Nga tại Việt Nam; các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

 

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cách mạng Tháng Mười Nga đã "làm rung chuyển thế giới", phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, đế quốc, mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, những tiên đoán của các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học trở thành hiện thực trên một phần sáu địa cầu. Lần đầu trong lịch sử, những người lao động đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới. Nhân dân Việt Nam cùng loài người tiến bộ mãi mãi ghi nhớ công ơn của lãnh tụ vĩ đại V.I.Lê-nin, của những người Bôn-sê-vích và nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô-viết đã phấn đấu, hy sinh, làm nên sự kiện lịch sử có một không hai này.

 

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ kỷ niệm. 							Ảnh: TTXVN
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

 

Tổng Bí thư nêu rõ: Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, điểm lại những thành tựu lớn lao của nhân dân Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, không thể không nhắc tới sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, đầy tinh thần quốc tế trong sáng của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên đã dành cho các nước xã hội chủ nghĩa, cho phong trào giải phóng dân tộc và cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, tiến bộ xã hội. Suốt trong những năm tháng tồn tại của Nhà nước Xô-viết - con đẻ của Cách mạng Tháng Mười- nhất là từ sau ngày Liên bang Xô-viết bị giải thể, các thế lực thù địch, thế lực cơ hội thuộc đủ màu sắc luôn dùng trăm phương ngàn kế để phủ định ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười và những thành quả to lớn của chế độ Xô-viết. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Dù cho vật đổi sao dời, tinh thần Cách mạng Tháng Mười và những thành quả lịch sử cũng như những cống hiến to lớn của nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô-viết đối với loài người mãi mãi không bao giờ phai mờ, mãi mãi sẽ còn ghi đậm trong tâm trí của mọi người có lương tri trên toàn thế giới.

 

Tổng Bí thư khẳng định: Việt Nam có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu chính là người Việt Nam đầu tiên tiếp cận, tiếp thu, vận dụng sáng tạo rất thành công những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp cách mạng nước ta.

 

Càng nhớ ơn sâu sắc, gắn bó mật thiết với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười, với những cống hiến vô giá của nhân dân Liên Xô đối với nhân loại và mối tình thắm thiết Việt - Xô bao nhiêu, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam càng đau xót bấy nhiêu trước biến cố đầy bi kịch xảy ra ở Liên Xô vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Với tinh thần cách mạng trong sáng, tính khoa học nghiêm túc, một mặt, kiên định đánh giá khách quan về ý nghĩa bất biến của Cách mạng Tháng Mười cũng như những thành tựu và cống hiến to lớn của Liên Xô trước đây; mặt khác, nhận diện những nguyên nhân chủ quan, khách quan đưa tới sự việc đau buồn đó. Điều quan trọng hơn là cần rút ra những bài học sâu sắc để tiếp tục kiên trì, kiên quyết theo đuổi mục tiêu, lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tránh rơi vào những sai lầm đã làm Liên Xô đổ vỡ.

 

Ngay từ năm 1991, Đảng ta đã nhận định: biến cố lịch sử này có nguyên nhân sâu xa là trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, bên cạnh những thành tựu có ý nghĩa lịch sử và quốc tế, cũng có những khuyết điểm, sai lầm chậm được phát hiện, khắc phục, nhất là về những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình xây dựng xã hội mới cùng với việc xa rời những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin của những người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đúc rút những bài học thành công, nhận rõ những sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo và đang kiên định, kiên trì tiến hành từng bước vững chắc công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta - Tổng Bí thư khẳng định.

 

Theo Tổng Bí thư, công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua của đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên cơ sở kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Thành tựu đạt được minh chứng cho sức sống của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song với lý tưởng cao đẹp, những bài học thực tiễn sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga tiếp tục soi rọi, toả sáng, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Tổng Bí thư cho rằng theo lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, với những bài học kinh nghiệm đắt giá từ thành công và cả những thất bại của CNXH hiện thực trong gần một thế kỷ qua, cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhằm tiếp tục làm sáng rõ những quy luật, nguyên lý phát triển phù hợp thực tiễn của Việt Nam; tập trung quán triệt sâu sắc những quan điểm, đường lối cơ bản nêu trong Cương lĩnh của Đảng, triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm Đại hội 12 của Đảng chỉ ra. Đó là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

 

Tổng Bí thư đề nghị: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hoà bình", phá hoại, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước; mở rộng, phát triển chiều sâu trong các quan hệ đối ngoại; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh...

 

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga trong bối cảnh đất nước đang chứng kiến những ngày sôi động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, đang chuyển động theo chiều hướng tích cực. Nhiều quyết sách và việc làm cụ thể gần đây được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và đang đòi hỏi, kỳ vọng phải làm tốt hơn nữa. Với tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và ý chí Việt Nam, với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, với niềm tin son sắt vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai tươi sáng của đất nước, tin tưởng chắc chắn rằng, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội - Tổng Bí thư chỉ rõ.

 

Đại diện những người Việt Nam từng học tập, làm việc tại Liên bang Xô Viết, ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga phát biểu, đánh giá cao ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong những năm tháng cam go của cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, với tầm nhìn chiến lược, đã cử hàng nghìn, hàng vạn người sang Liên Xô học tập chuẩn bị nguồn nhân lực có tri thức, tay nghề cao để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh. Với sự giúp đỡ hết lòng, bằng tình cảm quý mến, trân trọng của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga dành cho Việt Nam, mỗi sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh đã tiếp thu được khối kiến thức to lớn trong mọi lĩnh vực. Trong số đó, nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của đất nước. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cũng chính là kiên định lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười, các thế hệ từng học tập, công tác tại Liên Xô và Nga nguyện góp sức tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân vun đắp tình hữu nghị Việt - Xô, Việt - Nga xanh tươi, bền gốc, đồng lòng, chung sức thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga lên tầm cao mới.

 

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam, chị Tạ Thị Bích Ngọc, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định phát huy những truyền thống tốt đẹp được hun đúc từ lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga, được rèn luyện trên bước đường của Cách mạng Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam nguyện trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng học tập, trau dồi lý luận chính trị; "dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn"; không dao động trước khó khăn, thách thức; xung kích, tình nguyện, lao động, sáng tạo; nỗ lực vươn lên, đóng góp tài năng, sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm là lực lượng đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

Trước đó cùng ngày, tại Công viên Lê-nin (quận Ba Đình, Hà Nội), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đến dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lê-nin.

 

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ  Việt Nam và thành phố Hà Nội dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I. Lê-nin. 				Ảnh: TTXVN
    Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I. Lê-nin. Ảnh: TTXVN

 

Lẵng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội kính dâng”.

 

Trước Tượng đài V.I. Lê-nin, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I. Lê-nin - vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới và Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, người sáng lập Nhà nước Xô Viết – Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

 

Cùng ngày, tuổi trẻ Thủ đô, các cơ quan, đoàn thể, các đơn vị của thành phố Hà Nội cũng đến đặt hoa tại tượng đài V.I. Lê-nin, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

(Theo TTXVN)

.