Nghiêm túc triển khai Luật : Tiếp cận thông tin
Cập nhật lúc16:04, Thứ Hai, 19/06/2017 (GMT+7)

(HPĐT)-UBND vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 14-6-2017 về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố.

 

Chỉ thị nêu rõ: Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018. Đây là đạo luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền TCTT của doanh nghiệp, tổ chức, công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

 

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị; chủ tịch UBND các quận, huyện phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức và công dân trong việc thực hiện quyền TCTT; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố đang có hiệu lực có nội dung liên quan; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với nguyên tắc bảo đảm quyền TCTT theo quy định của luật; xây dựng và ban hành quy chế nội bộ để thực hiện cung cấp thông tin theo quy định; tổ chức sắp xếp, phân công, bố trí đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức đủ năng lực, trình độ để cung cấp thông tin; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê phục vụ cho việc cung cấp thông tin.

 

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành xác định cung cấp thông tin cho công dân là nhiệm vụ thường xuyên; hoàn thiện việc lập Danh mục thông tin phải được công khai, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan trước ngày 1-6-2018; thường xuyên cập nhật và công khai thông tin đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo danh mục thông tin; rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp; kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc cung cấp thông tin nhằm bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe cộng đồng.

.