Tăng cường hội nhập quốc tế lao động- xã hội
Phát huy tối đa nội lực và tiềm năng nguồn nhân lực
Cập nhật lúc10:42, Thứ Bảy, 23/12/2017 (GMT+7)

(HPĐT) - Hội nhập quốc tế lao động- xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết số 22-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, nhằm thực hiện chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Là thành phố cảng biển, trên cơ sở Quyết định số 145/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1825/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hải Phòng chủ động xây dựng kế hoạch triển khai với các mục tiêu cụ thể trên nhiều lĩnh vực.

 

Trong lĩnh vực hội nhập quốc tế về lao động và việc làm, tiếp tục thực hiện chương trình việc làm bền vững; thực hiện tốt các chính sách đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu việc làm gắn với phát triển thị trường lao động. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; nâng cao năng lực của Trung tâm Dịch vụ việc làm kết nối thị trường lao động giữa các quận, huyện, thành phố với các doanh nghiệp trong, ngoài thành phố và khu vực. Phát triển dự báo thị trường lao động; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách việc làm; đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động của thành phố đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tăng cường phối hợp với các đơn vị xuất khẩu lao động mở rộng thị trường, tăng cường quản lý và bảo vệ quyền của người lao động trong thành phố đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với luật trong nước và tiêu chí quốc tế. Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; chủ động theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, tránh tình trạng đình công, lãn công của người lao động, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Nâng cao năng lực thanh tra lao động, tăng cường về số lượng và chất lượng thanh tra, kiểm tra, đáp ứng yêu cầu quản lý lao động trong quá trình hội nhập quốc tế…

 

Năm 2017, toàn thành phố giải quyết việc làm khoảng 54.300 lượt lao động, đạt 102,45% kế hoạch năm và bằng 100,56% so với năm 2016.
Năm 2017, toàn thành phố giải quyết việc làm khoảng 54.300 lượt lao động, đạt 102,45% kế hoạch năm và bằng 100,56% so với năm 2016.

 

Để tăng cường hội nhập về giáo dục nghề nghiệp, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, lồng ghép các chương trình dạy nghề, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 là 85% và đến năm 2030 đạt hơn 95% số lao động qua đào tạo. Nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm; đào tạo, cung ứng lao động có tay nghề trình độ cao cho các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố và các dự án đầu tư lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của thành phố, khu vực và thế giới. Phát triển đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ, chương trình dạy nghề; tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; thực hiện tốt cơ chế dạy nghề theo hợp đồng đào tạo hoặc đơn đặt hàng đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề lao động nông thôn, gắn với việc chuyển đổi cơ cấu lao động khu vực nông thôn sang hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài tham gia đào tạo nghề nghiệp. Tái cấu trúc lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố; ưu tiên hoàn thiện khung trình độ quốc gia; tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo các bộ chương trình, đào tạo thí điểm cấp độ ASEAN và quốc tế…

 

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, thành phố tiếp cận các tiêu chí sàn an sinh xã hội của quốc tế; xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực vào năm 2030; tiếp cận đa chiều trong đánh giá và thực hiện chính sách giảm nghèo. Thực hiện giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, giữa các xã đặc biệt khó khăn nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm công bằng xã hội.  Căn cứ điều kiện thực tế xây dựng chuẩn nghèo riêng của thành phố áp dụng giai đoạn 2017-2020 và các giai đoạn tiếp theo. Từng bước áp dụng các tiêu chí khu vực và quốc tế làm tiêu chí phấn đấu và thước đo đánh giá về an sinh xã hội; trước mắt chú trọng chuẩn nghèo, chương trình và phạm vi bao phủ của các chương trình bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, cung cấp dịch vụ xã hội… Ngoài ra, Kế hoạch triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội của thành phố còn đề cập vấn đề thúc đẩy công bằng xã hội trong chính sách an sinh xã hội; thực hiện bình đẳng giới, tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt …

 

Năm 2017, toàn thành phố giải quyết việc làm khoảng 54.300 lượt lao động, đạt 102,45% kế hoạch năm và bằng 100,56% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, xuất khẩu lao động ước đạt 1.900 lao động, vượt 46,15% mức kế hoạch năm và bằng 119,27% so với năm 2016. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 78%, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 2% so với năm 2016. 16 cơ sở thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề 2.078 học viên là lao động nông thôn theo quy định. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, 100 mô hình giảm nghèo triển khai tại 14 quận, huyện; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,11%, giảm 0,7% so với năm 2016, đạt 100% kế hoạch.           

 

Là cơ quan chuyên môn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu với UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực lao động- xã hội. Công tác hội nhập quốc tế lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả cao, tập trung bám sát các chương trình, kế hoạch. Sở tổ chức 6 hội nghị tập huấn, thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế. Đồng thời, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ động, tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành phù hợp các yêu cầu về hội nhập quốc tế; chú trọng công tác rà soát, cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật phục vụ công tác hội nhập quốc tế; quan tâm xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực của ngành. Sở trực tiếp tham mưu với thành phố và triển khai kịp thời, hiệu quả cao các chính sách về dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội... góp phần vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có tay nghề cao, tạo môi trường làm việc an toàn, chất lượng cao và góp phần trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội của thành phố.

 

Thành phố Hải Phòng đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đặt ra những yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, chú trọng thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội, từ đó phát huy tối đa tiềm năng nội lực, tranh thủ tối đa môi trường, nguồn lực quốc tế, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển lao động- xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đỗ Minh

 

Sở LĐ - TB và XH và Báo Hải Phòng phối hợp thực hiện.

 

.