Những điểm mới về hội nhập quốc tế
Cập nhật lúc16:39, Thứ Hai, 29/01/2018 (GMT+7)

Nghị quyết 22 ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế đưa ra một số quan điểm chỉ đạo cụ thể, trong đó nhấn mạnh: Hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Chủ thể của hội nhập quốc tế  không chỉ là Nhà nước, Chính phủ, mà là các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân.

 

Dây chuyền lắp ráp điện thoại thông minh của Công ty LGE (Khu công nghiệp Tràng Duệ). 	       Ảnh: Duy THính

Dây chuyền lắp ráp điện thoại thông minh của Công ty LGE (Khu công nghiệp Tràng Duệ).

Ảnh: Duy Thính

 

Theo đó, hội nhập quốc tế phải dựa trên cơ sở phát huy tối đa nội lực; có phát huy được nội lực mới tranh thủ được các cơ hội và đối phó với thách thức của hội nhập. Qua đó, khẳng định sự gắn kết chặt chẽ giữa quá trình chuẩn bị trong nước với việc cam kết và thực hiện các cam kết quốc tế; gắn quá trình hội nhập quốc tế với sự liên kết giữa các vùng miền trong nước (hội nhập bên trong).

 

NQ 22 cũng xác định rõ:  Hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế; đồng thời phải được coi là phương thức mới để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và văn hóa - xã hội. Hội nhập trong các lĩnh vực phải được thực hiện đồng bộ trong chiến lược tổng thể với lộ trình, bước đi phù hợp điều kiện thực tế và năng lực của đất nước. Đây là chủ trương rất quan trọng, thể hiện rõ quan điểm của Đảng về các ưu tiên trong hội nhập. Hội nhập kinh tế quốc tế là ưu tiên hàng đầu. Hội nhập trên các lĩnh vực nhằm tạo môi trường quốc tế thuận lợi, tận dụng các nguồn lực quốc tế cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kinh tế phát triển là tiền đề để nâng cao phúc lợi, đời sống cho nhân dân; để nâng cao tiềm lực an ninh, quốc phòng, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia.

 

Đáng chú ý là hội nhập kinh tế phải gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị sẽ được triển khai trên cả cấp độ song phương và đa phương, thông qua các kênh ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Đảng, đối ngoại Quốc hội và ngoại giao nhân dân. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh theo hướng tham gia các hoạt động hợp tác ở mức độ cao hơn; đặc biệt, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, diễn tập chung và các hoạt động khác. Hội nhập trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ v.v. phải trên tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa văn hóa, trí tuệ của quốc tế để phát triển nền văn hóa – giáo dục, khoa học công nghệ tiên tiến của quốc gia.

 

H. Thanh

.