Cập nhật lúc10:16, Chủ Nhật, 06/11/2016 (GMT+7)
Hội nghị Trung ương 4 (khóa 12) của Đảng đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12 được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, nghị quyết chỉ rõ sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để toàn Đảng, toàn dân hành động mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
.
.