Cập nhật lúc18:52, Thứ Sáu, 28/04/2017 (GMT+7)
Năm 2017, thành phố đặt chỉ tiêu phấn đấu thêm 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, đa số địa phương còn một số chỉ tiêu đạt thấp như: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường. Do vậy, bên cạnh việc đầu tư nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu trên, thành phố và các huyện chỉ đạo các xã không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản trong quá trình thực hiện.
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321